Ontwikkelen vanuit de kracht van de stad

Hilversum is een aantrekkelijk stad om te wonen. Ook zit de economie in de lift. Ondernemers durven weer te investeren. Leegstand is substantieel afgenomen. Een goede balans tussen wonen en werken is essentieel voor onze stad. De druk op de beschikbare ruimte is groot. In de taskforce woningbouw worden gemaakte afspraken en uitgesproken ambities van gemeente en corporaties uitgewerkt. Goede ruimtelijke randvoorwaarden, zoals de parkeernota en regeling meervoudige woningbouw, zijn voor deze sterke buurten essentieel. Met inzet op de versterking van het Media Park, de ontwikkeling van Crailo en visie ontwikkeling op Arenapark en de Spoorzone maken we Hilversum op economisch vlak toekomstbestendig. Planvorming voor fundamentele verbetering van het Mediapark naar een ‘mediacampus’ en het Arenapark is onder handen. Uitbreiding van het internationaal onderwijs is ook een belangrijk thema. De vastgestelde structuurvisie verkeer en vervoer geeft richting aan de ambities op het gebied van bereikbaarheid. Grote infrastructurele projecten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van Hilversum, maar brengen tijdelijk ook nadelige effecten met zich mee. De aanleg van het HOV en de verbetering van de A27 springen komende jaren in het oog. Maar we pakken ook de top 10 van verkeersgevaarlijke situaties aan.  Zo blijft ook veilig uitgaan op de Groest onze prioriteit houden, we hebben daarbij speciaal aandacht voor een veilige en transparante horeca.