Inleiding

De paragraaf lokale heffingen gaat zowel over de heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (onroerende zaakbelastingen, precario- en hondenbelasting) als over de heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing. Bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven hanteren we enkele vaste uitgangspunten:

Ongebonden heffingen

 • Deze zijn gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijgingen. In 2018 1,5%. In de periode 2019-2021 2%.

Gebonden heffingen

Voor de gebonden heffingen hanteren we een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn niet altijd zonder meer met elkaar te verenigen. Het vinden van de juiste balans is dus steeds de opgave.

 • Zo laag mogelijke tarieven

Dit uitgangspunt vullen wij in door onze tarieven te toetsen aan die van de rest van Nederland. Dit geldt met name voor de tarieven riool- en afvalstoffenheffing, die door Coelo, in samenhang met de OZB, voor alle gemeenten in beeld worden gebracht. Waar relevant toetsen wij aan de tarieven in de regio. Dit doen we bijvoorbeeld bij de marktgelden. We proberen niet teveel af te wijken van de gemiddelde tarieven, waarbij de opmerking past dat niet altijd te achterhalen is wat andere gemeenten wel/niet aan kosten in hun tarieven hebben meegenomen. Het laag houden van de tarieven vraagt ook iets van de mate van efficiency waarmee we onze taken uitvoeren. Periodiek moeten we daarom nagaan of hierin verbeteringen zijn aan te brengen.

 • Een eerlijke verdeling van de lasten

Dit betekent dat we de kosten neerleggen bij de gebruikers die profijt hebben van de voorziening. Dit geldt in principe voor alle voorzieningen die wij leveren. De bekendste voorbeelden zijn de riolering en de afvalstoffenheffing. Wat “eerlijk” is, kan aan verandering onderhevig zijn, afhankelijk van de invalshoek die gekozen wordt. Wanneer voor de invalshoek duurzaamheid en milieu gekozen wordt, kan de uitkomst anders zijn, dan wanneer voor een financiële invalshoek wordt gekozen.

 • Volledige kostendekking

Wij vinden het reëel dat de kosten van onze voorzieningen volledig via de tarieven worden gedekt. In 2016 is door een extern bureau onderzocht of de tarieven die Hilversum aan zijn inwoners berekent alle kosten goedmaken. Het rapport dat door dit bureau is uitgebracht vormt met ingang van de begroting 2018 de basis van de kostentoerekening. Voor meerdere tarieven geldt dat ze nu nog niet alle kosten dekken. De riool- en afvalstoffenheffing zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden.

 • Stabiele tarieven

We proberen te voorkomen dat de tarieven van jaar op jaar teveel schommelen. We zetten hiervoor onder meer onze egalisatiereserves in.

 • Wettelijk vastgestelde (maximum)tarieven

Deze zijn van kracht ongeacht de voorgaande uitgangspunten.

 • Actuele ramingen

De ramingen van de in deze paragraaf genoemde exploitaties zijn gebaseerd op het prijspeil van deze begroting.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op:

 • De lokale heffingen;
 • Het kwijtscheldingsbeleid;
 • De lokale woonlastendruk over de periode 2017-2021;
 • De woonlasten in Hilversum vergeleken met de landelijke woonlasten.