Voorzieningen

'- = onttrekking  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

Ref

omschrijving reserve

saldo  

 Mutaties via exploitatie

rechtstreekse

saldo

1-1-2018

Vermeerdering

Vermindering

onttrekking

31-12-2018

1

Spaarvoorziening rioleringen

39.458

2.151

41.609

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.423

-842

581

3

Groot onderhoud begraafplaatsen

396

101

-41

456

4

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte

31

8

39

Totaal programma 1 Wonen en leven

41.307

2.260

-842

-41

42.683

5

Frictiekosten GGD

46

46

6

Onderhoud schoolgebouwen

335

125

-190

270

Totaal programma 2 Zorg

381

125

0

-190

316

7

Groot onderhoud parkeergarages

295

142

-266

171

Totaal programma 3 Werken

295

142

0

-266

171

8

Pensioenen wethouders

4.025

-180

3.845

9

Meerjarenonderhoud Raadhuis/ Stadskantoor

1.686

406

-144

1.949

Totaal programma 4 Bestuur

5.711

406

0

-324

5.794

10

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.257

1.022

-964

1.316

Totaal programma 5 Financiën en grondexploitatie

1.257

1.022

0

-964

1.316

Totaal alle programma's

48.951

3.955

-842

-1.785

50.279