Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

 OVERLOPENDE PASSIVA, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

bedragen x € 1.000

nr

omschrijving overlopend passivum

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

Saldo einde

2018

2018

2018

2018

1

Sanering railverkeerslawaai

0

455

-455

0

2

Tijdelijke stimulering woningbouw

55

55

Totaal programma 1 Wonen en leven

55

455

-455

55

3

R.M.C.

16

623

-623

16

4

Maatregel beter benutten

162

162

5

Onderwijsachterstandenbeleid

67

1438

-1438

67

Totaal programma 2 Zorg

245

2061

-2061

245

6

Participatiebudget, onderdeel Educatie

662

-662

0

7

Openbaar vervoer 

179

179

8

Aanpak woninginbraken

9

9

Totaal programma 3 Werken

179

662

-662

179

OVERLOPENDE ACTIVA, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopend passivum

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

saldo einde

 2018

2018

2018

 2018

9

Integraal bereikbaarheidsplan

45

-45

0

Totaal programma 3 Werken

45

-45

                     -

0

Totaal alle programma's

45

-45

                     -

0