Bestuur

Effectief en efficiënt bestuurde stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 34.564

13,2%

€ 363

0,1%

Opgave van de stad

Onder het thema Effectief en efficiënt bestuurde stad vallen de onderwerpen: buurtgericht werken, de veranderde rol van bestuur en organisatie, en regionale samenwerking.

Buurtgericht werken Voor de toekomst van Hilversum zijn sterke buurten belangrijk. Door buurtgericht te werken willen we de sociale cohesie binnen de Hilversumse buurten versterken en de gevoelde kloof tussen inwoners en overheid overbruggen. In het advies ‘Loslaten in vertrouwen’ uit 2012 zette de Raad voor het Openbaar Bestuur de opgave landelijk op de agenda. Daarin wordt onderkend dat de Hilversumse samenleving volop deelneemt. Wij zijn ervan overtuigd dat buurten die meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor hun directe omgeving nemen en krijgen, sterkere buurten worden. Dan ontstaat er meer betrokkenheid, meer energie en een sterkere buurtidentiteit. Mensen in de buurt vinden elkaar sneller en kijken meer naar elkaar om. Sterke buurten met goede netwerken zijn leefbaarder, veiliger, socialer, zorgzamer, economisch sterker en initiatiefrijker.

Veranderende rol van bestuur en organisatie Traditioneel heeft de overheid de rol van vertegenwoordiger en beschermer van het algemeen belang. De overheid is verantwoordelijk voor het tijdig verzorgen van hoor-en wederhoor bij alle belanghebbenden. De overheid stond traditioneel boven de samenleving. Deze overheidsrol is de laatste jaren veranderd. De samenleving verwacht steeds meer een gelijkwaardige overheid die meedenkt in plaats van autonoom bepaalt. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Hilversum behoefte hebben aan meer ruimte en verantwoordelijkheid en dat vraagt een coachende en responsieve rol van de gemeente. Tegelijkertijd verwacht de overheid steeds meer zelfredzaamheid bij de samenleving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid alles regelt en betaalt. Als gemeente stellen we ons steeds vaker de vraag of wij wel aan zet zijn. En ook als de gemeente wel de rol van initiatiefnemer heeft, pakken we dit waar mogelijk samen met inwoners, ondernemers of andere partners op. De rol van de gemeente als beschermer van het algemeen belang blijft ook bestaan. De Omgevingswet is faciliterend in deze beweging en biedt ons voor 2018 en verder een handvat om het werken vanuit verschillende rollen verder uit te bouwen.

Regionale samenwerking De Regionale Samenwerkingsagenda en het bijbehorende uitvoeringsplan zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. Hilversum is via de Metropoolregio Amsterdam in de voorhoede actief bij het ontwikkelen van het topsectorenbeleid voor de creatieve industrie. We werken nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bovenregionaal zijn de creatieve economie en de ontwikkelingen van open data speerpunten en wordt er gezocht naar verbindingen met duurzaamheid, zorg en toerisme. Dit doen we met name binnen de Metropoolregio Amsterdam en met partners van de Economic Board Utrecht. Dit zijn effectieve netwerken van kennis en ervaring vanuit zowel overheid als private partijen.

De toekomst van samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtstreek is mede afhankelijk van de uitkomst van de procedure van de provincie Noord-Holland met het doel om maximaal drie gemeenten in de regio te vormen. Voor Hilversum blijft de stip op de horizon één gemeente Gooiland. Ondertussen zijn we gestart met enkele samenwerkingsprojecten met de gemeente Gooise Meren. We benadrukken dat gemeentelijke opschaling alleen goed tot stand komt als wij het contact met de samenleving behouden en verder versterken. Buurtgericht werken is daar een essentieel onderdeel van en innovatieve middelen als ‘de virtuele stad’ maken de interactie tussen de Hilversumse samenleving en de gemeente toegankelijker.

Verbonden partij(en) op dit thema: De Regio Gooi en Vechtstreek De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn vanuit de visie dat wij elkaar versterken door samen te werken. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden: de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst GAD, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD, de Regionale Ambulance Voorziening RAV, Jeugd & Gezin en Veilig Thuis.

Ambities