Werken

Werkende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 10.969

4,2%

€ 662

0,3%

Opgave van de stad

Wij streven naar een samenleving en arbeidsmarkt waarin alle inwoners, ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond naar vermogen kunnen deelnemen. De ambitie is dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van een uitkering. We investeren in de kwaliteit van de arbeidsontwikkeling en onze bemiddeling naar werk, met als doel dat kandidaten aantrekkelijke werknemers zijn voor werkgevers. Soms kunnen inwoners niet op eigen kracht werk vinden om in hun inkomen te voorzien. De opgave is om deze inwoners op een persoonsgerichte manier te ondersteunen in hun (arbeids)ontwikkeling en het vinden van werk. Wij ondersteunen werkgevers met opleidingen voor kandidaten of een loonkostensubsidie. Wij investeren in samenwerking met werkgeversdienstverlening, UWV, ondernemers en regiogemeenten.

Hilversum is de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In die verantwoordelijkheid bouwt zij in de regionale Werkkamer aan de relatie met werkgevers, werknemers, UWV en onderwijspartners.

Verbonden partij(en) op dit thema: Tomin

De gemeente Hilversum heeft samen met de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en Almere een gemeenschappelijke regeling (GR) afgesloten met het werkvoorzieningsschap Tomin, voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze GR heeft als doel om door het gezamenlijk uitvoeren op een grotere, regionale schaal meer doelmatigheid en doeltreffendheid te bereiken en de continuïteit van de uitvoering te borgen. De Wsw is per 1 januari 2015 opgenomen in de Participatiewet. Met het uitvoeren van de Wsw zorgen wij ervoor dat zo’n 300 inwoners met een arbeidsbeperking in een veilige beschutte werkomgeving kunnen werken.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de GR stuurt op de uitvoering. Een lid van het Hilversumse college heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Door het invoeren van de Participatiewet vindt er geen nieuwe instroom meer plaats op grond van de Wsw. Hierdoor is het noodzakelijk om het werkvoorzieningsschap Tomin en Tomin BV te herstructureren. Dit traject is in regionaal verband gestart in 2017 en loopt door in 2018.

Ambities