Wonen en leven

Mooie stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 22.692

8,7%

€ 3.992

1,5%

Opgave van de stad

De gemeente Hilversum werkt verder aan een prachtige, compacte stad in het groen. De ambitie is dat de stad bestaat uit een hoog kwaliteitsniveau van woningen, buurten en een prettige openbare ruimte. Onze opgave staat in de traditie van Dudok. Dat betekent allereerst sterke buurten. Niet alleen sociaal, maar ook fysiek aantrekkelijk met parken, pleinen en straten van uitstekende kwaliteit en kwalitatief goede woningen in alle segmenten. De opgave is dat wij ons cultureel erfgoed (onze grote én kleine monumenten) goed gebruiken en bijzondere plekken in de stad tot hun recht laten komen. Wij zien dat het inwoneraantal in Hilversum langzaam groeit. Dat is goed voor de economische dynamiek in de stad en vraagt om duidelijke keuzes, omdat Hilversum nauwelijks kan uitbreiden. Dit betekent een goede balans behouden in de ruimte voor wonen en de ruimte voor werken.

Nieuwe woningen Een kwaliteit van de woningmarkt in Hilversum is dat inwoners in alle segmenten terecht kunnen. Wel is de woningmarkt in Hilversum in alle segmenten gespannen. Dat geldt vooral voor inwoners met de laagste inkomens gevolgd door de middeninkomens. Begin 2017 zijn er prestatieafspraken met de Hilversumse corporaties afgesloten. De komende jaren zetten we in op het behoud van de sociale voorraad. Ook in andere segmenten zetten we in op het toevoegen van nieuwbouwwoningen. In de lokale en regionale woonvisie zijn hiervoor de kaders gemaakt.

Het bouwen en vernieuwen van de stad doen we niet zelf. De gemeente heeft een stimulerende rol om bouwen en vernieuwen mogelijk te maken. Corporaties (sociale huur) en marktpartijen nemen de bouwactiviteiten voor hun rekening. De invloed van de gemeente is groot en zichtbaar rondom procedures, regelgeving en door middel van de gronduitgifte. Grotere nieuwbouwlocaties voor de komende jaren zijn te verwachten op de Philipslocatie en bij Crailo. Daarnaast ronden wij de komende jaren de nieuwbouwwijk Anna's Hoeve af.

Cultureel Erfgoed Het moderne, cultuurhistorische erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad Hilversum staat voor de opgave zorgvuldig om te gaan met het erfgoed. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de stad de monumenten en bijzondere plekken goed gebruikt. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor het herontwikkelen van monumenten. De cultuurhistorische en karakteristieke monumenten zijn inspirerend en geschikt voor nieuwe initiatieven of een nieuwe bestemming (herontwikkeling).

We ondersteunen eigenaren bij het herbestemmen van monumentale panden. Binnen de stad is er in 2018 volop aandacht voor het complex Zonnestraal. Het streven is dit unieke gebouw in zijn groene omgeving op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Tot slot bevorderen we het oprichten van een vorm van een Stadsherstelfonds.

De openbare ruimte De openbare ruimte van Hilversum ligt er in het grootste deel van de stad goed bij. Het is een kostbaar bezit, waarin we voortdurend investeren. De opgave is om in de komende jaren met minder investeringen de bestaande kwaliteit van straten, pleinen en groen in buurten op peil te houden. Door meer buurtgericht te investeren, bijvoorbeeld in de Bloemenbuurt en Over ‘t Spoor. Dat vraagt om slimme plannen, maar ook om het betrekken van inwoners bij het herinrichten en het beheer van de openbare ruimte.

Verbonden partij(en) op dit thema: OFGV De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie die werkzaam is op het gebied van milieu. Hieronder vallen de groene wetten en overige wetten rondom de thema’s geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op het zwemwater, maar ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het omgevingsrecht. De OFGV voert voor Hilversum de wettelijke basistaken uit. De OFGV draagt daarmee bij aan een veilige woon- en leefomgeving.

Ambities