Meerjarige balans

 

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2018

2018

2019

2020

2021

Immateriële vaste activa

1.833

482

482

482

482

Materiële vaste activa

268.827

264.666

264.347

258.377

254.036

Financiële vaste activa

1.604

1.546

1.489

1.432

1.375

TOTAAL VASTE ACTIVA

272.264

266.694

266.318

260.291

255.893

Voorraden

8.612

-1.607

-8.256

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

15

15

15

15

15

Overlopende activa

253

253

0

0

0

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

34.380

24.161

17.259

25.554

25.554

TOTAAL

306.644

290.856

283.577

285.845

281.447

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2018

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

88.531

75.227

73.407

80.742

80.506

Saldo Begroting

0

457

596

2.915

3.170

Voorzieningen

9.494

8.671

8.671

8.671

8.671

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

153.625

152.639

150.994

151.304

151.227

TOTAAL  VASTE PASSIVA

251.650

236.994

233.668

243.632

243.574

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

50.007

48.875

44.922

37.226

32.886

Overlopende passiva 

4.987

4.987

4.987

4.987

4.987

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

54.994

53.862

49.909

42.213

37.873

TOTAAL

306.644

290.856

283.577

285.845

281.447

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2016. Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2018 t/m 2021 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit:

  • het investeringsprogramma 2018 - 2021
  • actualisatie grondexploitaties 2017
  • de mutaties in de reserves en voorzieningen
  • het nieuwe financiële beleid dat ingaat op 1 januari 2018