Home

Wonen

Het sterprogramma wonen staat in 2018 volledig in het teken van de uitvoerende fase. Dat doen wij niet alleen als gemeentelijke organisatie. Daarvoor gaat de gemeente Hilversum voor alle onderdelen van het sterprogramma partnerships aan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een mooie opstap naar de veranderende rol van de gemeente, die met de komst van de omgevingswet in 2019/2020 zeker verder zal doorzetten. Dat is ook nodig want de uitdagingen voor de toekomst zijn gemeenschappelijke opgaven die om een gezamenlijke aanpak vragen.

In 2018 zet de gemeente Hilversum het beleid voort dat wij met het vaststellen van de lokale en regionale woonvisie hebben bepaald. In navolging van beide beleidsstukken is vervolgens een hele reeks aan uitvoeringsdocumenten verschenen en vastgesteld, zoals de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurderorganisaties en het regionaal actieprogramma wonen met de regio en provincie. Ook hebben diverse doorwerkingen van de woningwet hun beslag gekregen, zoals het vaststellen van de woningmarktregio en de gemeentelijke zienswijze op de scheidingsvoorstellen van de woningcorporaties. De kaders staan en 2018 staat in het teken van het uitrollen van beleid en het boeken van resultaten. Als het gaat om woningbouw ligt er een centrale rol voor de taskforce wonen. De taskforce wonen legt zich toe op het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke sociale woningbouw door te sturen op concrete bouw- en transformatielocaties en het wegnemen van obstakels om tot bouw te komen. De gemeente ondersteunt deze taskforce door voor 2018 een secretaris te leveren. De taskforce handelt binnen de kaders vastgelegd in de jaarschijf 2018 van de prestatieafspraken. Een werkgroep met woningcorporaties en huurdersorganisaties bereidt in 2018 de jaarschijf voor 2019 voor. Deze jaarschijf bevat afspraken over bouwambities en over sloop/nieuwbouw, duurzaamheid, huurprijsbeleid, etc.

In de structuurvisie 2013 is op basis van een integrale afweging tussen wonen en andere bestemmingen en functies als bedrijvigheid, maatschappelijke functies etc. vastgelegd welke locaties voor welke functie beschikbaar zijn en wat de daarbij geldende ruimtelijke kaders zijn. Voor de komende jaren zal een nieuw op te stellen omgevingsvisie de kaders gaan bieden. In 2018 wordt deze visie uitgewerkt en met de raad besproken.

Duurzaamheid De inzet van de gemeente Hilversum op duurzaamheid doet ertoe. Door onze inspanningen lukt het om duurzaamheidsinititatieven uit de Hilversumse samenleving verder te brengen naar resultaat. Er is reuring en nieuwe kansen dienen zich aan en worden door de gemeente benut. Ondertussen zien wij dat er landelijke en internationale ontwikkelingen zijn op het vlak van duurzaamheid, die zich door vertalen naar het lokale niveau. Een transitie naar aardgasloze gemeenten in 2050 (bij motie door de raad voor Hilversum gesteld op 2040) is onafwendbaar.