Overzicht van taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.10

Mutaties reserves

0

-2.680

-2.680

-500

-296

-186

2.1

Verkeer en vervoer

13.139

-411

12.728

11.402

11.703

11.660

2.4

Economische havens en waterwegen

588

-27

561

504

551

504

5.1

Sportbeleid en activering

763

-4

759

758

643

642

5.2

Sportaccommodaties

2.578

-811

1.767

1.711

1.670

1.670

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.246

-1.565

3.681

3.206

2.966

2.963

5.4

Musea

1.381

-319

1.062

1.060

1.060

1.060

5.5

Cultureel erfgoed

2.837

0

2.837

546

496

496

5.6

Media

1.431

0

1.431

1.431

1.431

1.431

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.338

-266

9.072

5.877

5.906

6.031

7.2

Riolering

6.951

-8.870

-1.919

-1.970

-1.946

-1.986

7.3

Afval

7.833

-8.896

-1.063

-1.167

-1.278

-1.410

7.4

Milieubeheer

3.519

-468

3.051

2.161

2.142

2.146

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

787

-917

-130

-109

-115

-115

8.1

Ruimtelijke ordening

1.937

0

1.937

1.176

1.174

1.178

8.3

Wonen en bouwen

3.404

-2.637

767

1.375

1.652

1.652

Programma 1. Wonen en leven

61.732

-27.871

33.861

27.461

27.760

27.735

0.10

Mutaties reserves

0

-5.274

-5.274

-910

4.1

Openbaar basisonderwijs

8

0

8

8

8

8

4.2

Onderwijshuisvesting

9.153

-110

9.043

8.137

8.098

8.095

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.519

-2.466

2.053

2.084

2.114

2.156

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.509

-251

7.258

6.783

6.470

6.450

6.2

Toegang

1.569

0

1.569

1.569

1.569

1.569

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.181

-17

2.164

2.052

1.957

1.957

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.062

-1.547

12.515

12.392

12.526

12.807

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.324

0

11.324

11.291

11.237

11.237

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

21.719

-1.293

20.426

19.988

19.975

19.972

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.176

0

3.176

3.169

3.156

3.156

7.1

Volksgezondheid

2.771

0

2.771

2.741

2.741

2.741

Programma 2. Zorg

77.990

-10.958

67.032

69.302

69.850

70.148

0.10

Mutaties reserves

250

-406

-156

-100

0.63

Parkeerbelasting

0

-3.945

-3.945

-3.945

-3.945

-3.945

2.1

Verkeer en vervoer

810

-12

798

856

968

911

2.2

Parkeren

3.485

-980

2.505

2.412

2.290

2.316

3.1

Economische ontwikkeling

1.843

-438

1.405

1.400

2.169

2.106

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12

0

12

12

12

12

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

284

-626

-342

-361

-380

-399

3.4

Economische promotie

216

0

216

216

216

216

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.042

-662

380

380

50

50

5.6

Media

248

0

248

248

58

57

6.3

Inkomensregelingen

37.029

-27.731

9.298

8.120

6.975

6.975

6.4

Begeleide participatie

7.633

0

7.633

7.183

6.692

6.486

6.5

Arbeidsparticipatie

2.294

0

2.294

2.330

2.314

2.436

Programma 3. Werken

55.145

-34.800

20.345

18.750

17.418

17.221

0.1

Bestuur

3.835

0

3.835

3.873

3.667

3.614

0.10

Mutaties reserves

125

-1.322

-1.197

-50

-50

-50

0.2

Burgerzaken

2.569

-1.798

771

1.337

1.048

1.253

0.4

Overhead

30.122

-363

29.759

29.084

28.840

27.915

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.805

-13

7.792

7.746

7.739

7.732

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.827

-237

2.590

2.355

2.321

2.306

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

538

0

538

588

488

488

Programma 4. Bestuur

47.821

-3.733

44.088

44.933

44.054

43.258

0.10

Mutaties reserves

3.501

-7.502

-4.001

-270

7.681

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.338

-1.503

-165

324

324

323

0.5

Treasury

-805

-428

-1.233

-1.125

-1.125

-1.125

0.61

OZB woningen

652

-10.339

-9.687

-9.894

-10.105

-10.320

0.62

OZB niet-woningen

424

-8.973

-8.549

-8.788

-8.972

-9.158

0.64

Belastingen overig

826

-1.161

-335

-335

-335

-335

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-142.309

-142.309

-144.806

-146.970

-148.711

0.8

Overige baten en lasten

-834

0

-834

2.506

4.421

6.618

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-39

0

-39

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

13.260

-11.891

1.369

1.345

-6.916

1.176

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

18.323

-184.106

-165.783

-161.043

-161.997

-161.532

Totaal

261.011

-261.468

-457

-596

-2.915

-3.170