Overzicht van incidentele baten en lasten

 

Begroting 2018

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2019

2020

2021

01.01

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

3.349

3.349

6

Aanschaf Vw transporter en Vw Caddy (nieuw financieel beleid)

32

32

35

Vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje (nieuw financieel beleid)

47

Landgoed Zonnestraal (ster)

50

50

50

Invoering nieuwe omgevingswet

706

706

Herinrichting Arenapark

150

150

Wonen prestatie afspraken woningcorporaties (ster)

50

50

Leges Monikkenberg

-1.000

-1.000

-300

Voorbereiding Stationsgebied

260

260

100

100

Veilig naar school

30

30

Voorbereidingsbudget Kerkbrink

150

150

50

01.02

Breedtesport project (buurtsportcoaches)

65

65

65

Promotie sportactiviteiten

50

50

50

Aankopen en investeringen (nieuwe financieel beleid)

41

Citybranding (ster)

440

440

240

Poppodium De Vorstin

100

100

Struikelstenen

26

26

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

193

193

01.03

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

3.059

3.059

Groenbeleidsplan

10

20

Instandhouding bomenbestand (kastanjebloedingsziekte)

33

33

143

108

Indexering CROW SBS-Tomingroep

8

8

Wagens en materialen (nieuw financieel beleid)

40

Milieubescherming

78

78

Duurzaam (ster) Challenge H100

75

75

Motie Doorgaan met verduurzamen (M17-55)

100 

100

Amendement gemeentelijk vastgoed (A17-40)

40

40

Amendement verder vergroenen (A17-58)

100

100

Amendement energiescans bij scholen  (A17-59)

56

56

Revolverend fonds maatschap. Vastgoed scholen & sport (ster)

500

500

Opstellen actieplan geluid

25

25

Egalisatievoorziening riolering

-842

-842

-257

-167

-77

01.99

Reserve Buurtsportcoaches

-65

-65

-65

Vrijval beklemde reserve Vorstin (nieuw financieel beleid)

-1.509

-1.509

Reserve egalisatie afvalstoffen

-457

-457

-385

-296

-186

Reserve Geluidbelastingkaarten

-25

-25

Vrijval beklemde reserve marktterrein (nieuw financieel beleid)

-574

-574

Reserve nominatie landgoed Zonnestraal

-50

-50

-50

Incidentele lasten en baten programma 1: wonen en leven 

8.883

-3.680

5.203

-277

-266

-135

02.01

Transformatie welzijn en zorg 

230

230

210

Uitvoeringskosten RSA sociaal domein

300

300

Gezond in de stad (GIDS)

30

30

02.02

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

1.198

1.198

Beheer panden (onderwijshuisvesting)

75

75

huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019)

39

39

39

Onderwijs leerpakketten (nieuw financieel beleid)

100

100

Overgangsregeling inzake wet harmonisatie KOV en peuterspeelzalen

150

150

02.03

Overeenkomst UPC-Ziggo: zorg (ster)

10

10

10

Overdracht middelen vrouwenopvang naar Regio Gooi en Vechtstreek

449

449

Overdracht middelen maats.opvang naar Regio Gooi en Vechtstreek

322

322

            -

02.99

Vrijval beklemde reserve Larenseweg  ( nieuw financieel beleid)

-548

-548

Onttrekking decentralisaties sociaal domein

-1.710

-1.710

-910

Vrijval beklemde reserve onderwijshuisv. ( nieuw fin. beleid)

-2.245

-2.245

Overdracht middelen maats.opvang naar Regio Gooi en Vechtstreek

-322

-322

Overdracht middelen vrouwenopvang naar Regio Gooi en Vechtstreek

-449

-449

Incidentele lasten en baten programma 2: Zorg

2.903

-5.274

-2.371

-651

           -

            -

03.01

Bijdrage UPC/Ziggo

-438

-438

-438

Ondernemingsklimaat (ster) Urban strategy framework

175

175

150

50

Accountmanager randgebied Centrum/Gijsbrecht

30

30

Slimme lantaarnpalen (ster)

50

50

25

Media overig (ster)

106

106

181

Lokale media (ster)

190

190

190

03.02

Talentontwikkeling (ster)

330

330

330

Tekort op het BUIG-budget (inkomensregelingen)

2.000

2.000

1.000

Inrichting woning statushouders

120

120

80

Minimaregelingen (m.n. kosten bewindsvoering)

100

100

Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST)

1.100

1.100

600

03.04

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

70

70

Wagens en materialen (nieuwe financieel beleid)

112

87

Investeringen buurten i.h.k.v. betaald parkeren

70

70

70

Toezicht fietsparkeren

60

60

03.99

Reserve Creatieve Sector

250

250

250

Reserve Creatieve Sector

-281

-281

-250

Reserve Regionaal mediacentrum

-125

-125

-100

Incidentele lasten en baten programma 3: Werken

4.651

-844

3.807

2.088

162

87

04.01

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

108

108

Inbraakpreventie

100

100

04.02

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

8

8

Organisatie verkiezingen

160

160

340

140

04.03

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

216

216

Uitzendingen raadsvergaderingen

14

14

Wachtgeldverplichting oud wethouder

62

62

55

55

Innovatie (ster)

208

208

208

Print, Scan & Archief

120

120

Samenlevingsgericht werken: wijkbudgetten (ster)

50

50

100

Werving & selectie

50

50

25

Accountantskosten

50

50

Promotie verkiezingen (debatten)

25

25

Inhuur personeel (Big data)

80

80

Frictiekosten S&H

100

100

Digitalisering (kadernota)

500

500

500

500

Inhuur specialisme (toezicht)

75

75

75

Inhuur specialisme (Jeugd en Regie) WINST

275

275

175

Inhuur basis op orde vastgoed

50

50

Beschrijving gebruik technische installaties

30

30

Tijdelijke formatie PGA

70

70

70

70

04.99

Reserve Frictiekosten S&H

-100

-100

Vrijval beklemde reserve Herhuisvesting DHI (nieuw fin. beleid)

-1.172

-1.172

Reserve transitie personeel

125

125

Incidentele lasten en baten programma 4: Bestuur

2.476

-1.272

1.204

1.548

625

140

05.01

Starten met afschrijven jaar na ingebruikname investering

-350

-350

Dividend Vitens

-108

-108

Teruggave VPB

-39

-39

05.03

Afwaardering activa (nieuw financieel beleid)

218

218

Beheer, onderhoud van gebouwen en installaties

25

25

Resultaten grondexploitaties

-7.678

05.99

Algemene reserve

3.501

-7.502

-4.001

-270

7.681

Incidentele lasten en baten programma 5: Financiën 

3.355

-7.610

-4.255

-270

3

            -

Totaal lasten en baten programmabegroting 2018

261.011

-261.468

-457

-596

-2.915

-3.170

Totaal structurele lasten en baten programmabegroting 2018

238.743

-242.788

-4.045

-3.034

-3.439

-3.262

Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.