Toelichting sterprogramma's

In 2018 loopt de huidige raadsperiode teneinde. Een mooi moment om stil te staan bij de resultaten die de sterprogramma’s hebben opgeleverd. Er is veel bereikt en ook de inwoners van Hilversum waarderen de daadkracht. Daarmee komt het beleid dat met de sterprogramma’s in gang is gezet echter nog niet ten einde. Voor alle sterprogramma’s staan de beleidsinhoudelijke kaders en ligt de weg open om ook in 2018 nog meer mooie resultaten neer te zetten.  Daarbij gaat het vooral om het verder vormgeven en operationaliseren van de samenwerking met partners uit de gemeente. Op diverse thema’s zien we hoe de samenwerking met de inwoners, ondernemers en organisaties vorm krijgt. Of het nu gaat om de samenwerking met winkeliers in het centrum, de green deals in het kader van duurzaamheid, de initiatieven die worden opgepakt met de mediasector, de samenwerking met professionals in het sociale domein of de buurtdeals die we in het kader van de buurtcyclus met inwoners sluiten, allemaal zijn het voorbeelden van de wijze waarop we steeds meer van buiten naar binnen werken. We hebben een goede basis gelegd om deze andere manier van werken verder te ontwikkelen en onze agenda in toenemende mate te bepalen aan de hand van de kansen voor samenwerking met diverse partijen in Hilversum.

Ook in 2018 werkt de gemeente onder de vlag van #Verdermethilversum met focus en voorrang aan vijf politieke prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten.

De Sterprogramma’s worden gevormd met prestaties uit de vijf begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.

In de Kadernota 2017 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s
in 2018 zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen te herleiden zijn naar prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De financiële relatie is samengevat in de volgende tabellen.

Sterprogramma's

Programma's