Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Gemeentefonds

-142.309

-144.806

-146.970

-148.711

Financieringsfunctie

-825

-825

-825

-825

Lokale heffingen

-20.129

-20.515

-20.910

-21.311

Dividend

-408

-300

-300

-300

Totaal

-163.671

-166.446

-169.005

-171.147

Toelichting bij: Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen heffen de tekorten op de begrotingsprogramma’s Wonen en Leven, Zorg, Werken en Bestuur op.

Gemeentefonds
De ramingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Het gaat om de algemene uitkering, de uitkeringen voor het sociaal domein, en een aantal aparte uitkeringen, die in hoofdzaak betrekking hebben op de oude taken binnen het sociaal domein, zoals de WMO huishoudelijke hulp.

Financieringsfunctie
Niet alle investeringen worden volgens planning uitgevoerd. Dat betekent dat de rente- en afschrijvingslasten meestal ook lager uitvallen. Wij houden hier altijd rekening mee door het opnemen van een stelpost en komen zo tot een reëlere benadering van de werkelijkheid.

Lokale heffingen
De opbrengsten uit Lokale heffingen bestaan uit de onroerende zaakbelasting, de precariobelasting en de hondenbelasting. Dit zijn algemene belastingen die naar vrije keuze van de gemeente kunnen worden ingezet. In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid stilgestaan bij deze inkomstenposten.

Dividend
Het geraamde dividend is afkomstig van een tweetal verbonden partijen: De Bank Nederlandse Gemeenten en het waterleidingbedrijf Vitens. Hilversum is aandeelhouder in beide vennootschappen.

Verbonden partij(en) op dit thema: de Bank Nederlands gemeenten:
De Bank Nederlands gemeenten biedt publieke overheden en maatschappelijke instellingen op hen toegesneden dienstverlening, waaronder een eenvoudige toegang tot de geldmarkt. Dit verlaagt de kosten van maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Hilversum profiteert hiervan: In directe zin, omdat Hilversum regelmatig zelf de geldmarkt op moet voor het dekken van haar financieringsbehoefte. Daarnaast ontvangt de gemeente als aandeelhouder van de Bank jaarlijks een dividenduitkering. Indirect, omdat Hilversumse maatschappelijke instellingen kunnen profiteren van de dienstverlening van De Bank, en deze daardoor een bijdrage levert aan het maatschappelijk rendement in Hilversum.

Verbonden partij(en) op dit thema: Het waterleidingbedrijf Vitens:
Het waterleidingbedrijf Vitens verzorgt de drinkwatervoorziening in Hilversum. Dit doet het bedrijf tegen zo laag mogelijke tarieven. De gemeente Hilversum ziet hier op toe, samen met de andere aandeelhouders uit de publieke sector. Daarnaast deelt Hilversum mee in de winst via een dividenduitkering.