Reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

Ref

omschrijving reserve

 saldo begin 2018 

 toevoegingen begroot 

 onttrekkingen begroot 

 onttrekkingen ivm afschrijving op activa 

 saldo einde 2018 

1

Herinrichting marktterrein (beklemd)

573

-573

0

2

Geluidsbelastingkaarten

94

-25

69

3

Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)

1.442

-457

985

4

De Vorstin (beklemd)

1.508

-1.508

0

5

Beeldende kunst

94

94

6

Buurtsportcoaches

173

-65

108

7

Nominatie landgoed Zonnestraal

90

-50

40

Totaal programma 1 Wonen en leven

3.975

0

-597

-2.081

1.297

8

Onderwijsgebouwen

2.681

-2.245

436

9

Project Larense weg (beklemd)

547

-547

0

10

Decentralisaties sociaal domein

4.147

-1.710

2.437

11

Maatschappelijke opvang en verslavingzorg

322

-322

0

12

Vrouwenopvang

449

-449

0

Totaal programma 2 Zorg

8.146

0

-4.726

-547

2.873

13

Projecten beleidsplan Sociale zaken

83

83

14

Creatieve Sector

127

250

-281

96

15

Regionaal mediacentrum

251

-125

126

Totaal programma 3 Werken

461

250

-406

0

305

16

Frictiekosten Slank & hoogwaardig

498

-100

398

17

Decentrale loonruimte

119

119

18

Reserve transitie personeel

200

125

-50

275

19

Herhuisvesting / DHI (beklemd)

1.171

-1.171

0

Totaal programma 4 Bestuur

1.987

125

-150

-1.171

791

20

Algemene reserve ongebonden

3.501

-3.501

0

21

Algemene reserve gebonden

70.461

3.501

-4.001

69.961

Totaal programma 5 Financiën en grondexploitatie

73.963

3.501

-7.502

0

69.962

Totaal alle programma's

88.531

3.876

-13.381

-3.799

75.227