Financiering

Staat van Langlopende leningen

Langlopende leningen

Stand leningen per

Aflossingen

Nieuwe leningen

Stand leningen per

1-1-2018

2018

2018

31-12-2018

Bank Nederlandse gemeenten

101.245

14.146

87.098

Nederlandse Waterschapsbank

19.000

1.400

17.600

Aegon

24.080

1.040

23.040

Nationale Nederlanden

8.800

400

8.400

Nieuwe leningen 2018

16.000

16.000

 Totaal 

                      153.125

                    16.986

                16.000

                 152.138

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij: Financiering

De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2018, de aflossingen op de leningen in 2018, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2018 en de geraamde stand per 31 december 2018.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2018, het investeringsprogramma 2018 en de geactualiseerde grondexploitaties 2017.