Inleiding

De nieuwe raad treft straks een zichtbaar veranderd Hilversum aan. Op vele beleidsterreinen zijn zaken in gang gezet die van Hilversum een stad maken waar je graag wilt wonen en werken. Dit laatste jaar benutten wij om de opgaven die we ons zelf hebben gesteld nog een stap verder te krijgen. Met het nieuwe financiële beleid worden onze inspanningen zichtbaar om een solide basis neer te leggen, zowel financieel als qua beheersing. Door de lasten van onze keuzes in deze raadsperiode te nemen verlichten wij de opgave van de nieuwe raad. Die stevige financiële basis blijkt ook uit ons hoge weerstandsvermogen, de stabilisering van de schuld, de prudente manier waarop wij met onze risico’s omgaan en de meerjarige begrotingsoverschotten. Met het introduceren van tussentijdse rapportages maken wij qua beheersing een sprong voorwaarts. De organisatie krijgt een kwaliteitsimpuls door de investeringen in de formatie en in de dienstverlening van het sociaal plein. De stijging van de woonlasten (onroerende zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing) loopt in de pas met de inflatie.

De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2017. De uitwerking van de Kadernota-plannen voor de begroting leidde op onderdelen tot aanpassing van de ramingen. Soms speelde daarbij de veelomvattendheid van het onderwerp een rol, bijvoorbeeld bij het nieuwe financiële beleid waarvan de financiële effecten bij de Kadernota nog gebaseerd waren op globale berekeningen, maar ook was er soms sprake van veranderende inzichten, bijvoorbeeld bij de rioolheffing waar we nog even vasthouden aan de gebruikersheffing met het oog op de belangen van de corporaties, en een wetsvoorstel waar nog geen uitsluitsel over is. Daarnaast zijn de autonome ontwikkelingen < € 150.000 in de begroting verwerkt, evenals de mei-circulaire. Het tegen het licht houden van het bestaande takenpakket heeft op een aantal onderdelen geleid tot een beperkte uitbreiding van het budget.

Net als vorige jaren leggen wij u een begroting voor met positieve begrotingssaldi. In combinatie met onze inspanningen om de financiële positie van Hilversum verder te verbeteren en ook meer grip daarop te krijgen, en gegeven de investeringen in de organisatie, vertrekt een volgende raad vanuit een gunstige startpositie. In het overzicht hieronder laten we de belangrijkste onderwerpen zien die in de begroting 2018 zijn verwerkt. Het bovenste deel van het overzicht bevat de al bekende Kadernota-plannen. Het onderste deel van het overzicht bevat de belangrijkste nieuwe zaken in deze begroting.