Wijzigingen in deze begroting

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Mutaties Kadernota

1

BUIG-tekort t.l.v. reserve sociaal domein

-2.000

-1.000

1

BUIG-tekort t.l.v. begrotingssaldi 

2.000

1.000

2

Financieel beleid

1.000

1.000

8.241

880

2

Financieel beleid: incidenteel budget voor kansen

600

600

600

600

3

Verbetering kostendekking lokale heffingen

-700

-700

-700

-700

4

Veiligheidsregio Gooi- & Vechtstreek

598

600

599

599

4

Veiligheid (criminaliteit en overlast jeugd)

390

290

290

290

4

Regionale Samenwerkings Agenda (RSA)

413

695

395

395

4

Dekking RSA binnen organisatie en reserve sociaal domein

-150

-544

-299

-299

4

Kadernotitie Buurtgericht leven, leve buurt

200

300

200

200

4

Transformatie welzijn & zorg

310

310

4

Dekking uit reserve

-310

-310

4

Promotie en profilering Hilversum Mediastad

350

250

150

150

4

Fietsparkeren (Centrum)

300

300

300

300

4

Knelpunten organisatie

760

980

820

-130

4

Raadsbesluiten, waaronder Winst en grondexploitaties

-1.888

-2.595

-10.474

-2.793

4

Overige mutaties Kadernota

-43

56

796

706

5

Stationsgebied

260

100

100

Meicirculaire 2017

-3.156

-3.685

-3.769

-4.260

Mutaties Begroting

2

Financieel beleid uitwerking

-334

206

261

417

3

Rioolheffing

-801

-304

-304

-304

3

Afvalstoffen heffing

332

300

278

256

3

Marktgelden

-64

-83

-102

-121

6

Overige mutaties bestaand beleid < € 100.000

830

438

370

-40

7

Autonome ontwikkelingen < € 150.000

883

1.529

2.262

198

8

Overige mutaties

-83

417

719

763

9

Amendement 17-77 Knippen en scheren (onderhoud groen)

105

84

84

84

Saldi begroting 2018 en volgende jaren

-457

--596

-2.915

-3.170

  1. BUIG-tekort

Het BUIG-tekort is geschat op € 2 mln in 2018 en € 1 mln in 2019. Omdat nu alle inspanningen gericht zijn op de toeleiding naar werk, is de verwachting dat we in 2020 met de BUIG zullen uitkomen. Door de verwachte BUIG-tekorten mee te nemen in deze begroting, verminderen wij het risico op het optreden van een substantiële ongedekte tegenvaller. In overeenstemming met het bij de behandeling van de Kadernota aanvaarde amendement verwerken wij dit nadeel in de begroting en zetten de reserve sociaal domein hier niet voor in.

  1. Financieel beleid

Op 1 januari 2018 wordt het nieuwe financiële beleid van kracht. De doelstelling van dit beleid is om de sturing te verbeteren en minder lasten naar de toekomst te verschuiven. Dit bereiken we onder meer door budgetten te schrappen waar geen uitvoeringsplan onder ligt (de zgn. beukennoten-wet). Door minder kosten te activeren en af te schrijven wordt de begroting flexibeler. De financiële consequenties van dit beleid zijn in de Kadernota op basis van globale berekeningen verwerkt. In aanloop naar de begroting is een groot deel van de maatregelen verder uitgewerkt. Daardoor konden de financiële effecten nauwkeuriger worden bepaald. Structureel vallen de lasten € 100.000 hoger uit. Incidenteel -in de periode 2018-2021- is er sprake van grotere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Omdat nog niet alle maatregelen zijn uitgewerkt, kan het financiële effect van het nieuwe beleid pas volgend jaar helemaal definitief worden bepaald.

Om te voorkomen dat door het strakkere beleid de indruk ontstaat dat er geen financiële ruimte meer is voor goede initiatieven die bij de begrotingsopstelling niet konden worden voorzien, hebben wij bij de Kadernota een budget voor nieuwe incidentele kansen bepleit. Dit budget is nu in de begroting verwerkt.

  1. Verbetering kostendekking riolering, vuilophaal en markt

In 2016 is door een extern bureau onderzocht of de tarieven die Hilversum voor diverse gemeentelijke voorzieningen aan zijn inwoners berekent alle kosten dekken. Voor met name de riolering en het ophalen van huisvuil is dit niet het geval. Wij vinden het reëel om de volledige kostprijs voor deze voorzieningen te gaan doorberekenen, maar streven naar een goede balans met andere uitgangspunten: Zo laag mogelijke tarieven, een gelijkmatige tariefontwikkeling en een eerlijke verdeling van de lasten over de gebruikers van een voorziening. Bij de Kadernota hebben we aangegeven dat we goede redenen hadden voor en mogelijkheden zagen om over te stappen naar een eigenarenheffing voor de doorberekening van de rioleringskosten. Het effect van deze overstap was dat we de kostendekking van zowel riolering als afvalstoffenheffing konden verhogen -en daarmee ons begrotingssaldo konden verbeteren- zonder grote nadelige effecten voor de inwoners. Vanwege het financiële nadeel dat de woningcorporaties hiervan dreigden te ondervinden en vanwege het wetsvoorstel om de eigenarenheffing te schrappen hebben we besloten om de gebruikersheffing voorlopig nog te handhaven. Wij hebben de egalisatiereserves ingezet om de nadelige effecten van dit besluit te verzachten. Ook het nadelige effect van het nieuwe financiële beleid op de rioolexploitatie 2018 kon zo worden beperkt. Wij hebben daarbij gezocht naar een goede balans tussen kostendekkingsgraad, woonlastenbeperking en gevolgen voor het begrotingssaldo. Voor de markt geldt dat we een deel van de kosten van de herinrichting van het marktterrein hebben meegenomen in het tarief. Door te kiezen voor een ingroei-model voorkomen we een te sterke plotselinge tariefstijging. De financiële uitkomsten van deze herberekeningen zijn in het overzicht hierboven per heffing weergegeven. De paragraaf lokale heffingen van deze begroting bevat een uitgebreide toelichting op alle tariefberekeningen.

  1. Kadernota 2017

De Kadernota 2017 is de basis voor deze begroting. De daarin opgenomen plannen zijn in deze begroting verwerkt. De plannen worden toegelicht in de Kadernota zelf.

  1. Stationsgebied

Eind 2017 wordt het stedenbouwkundig plan ter vaststelling voorgelegd. Eerder is het bestemmingsplan al vastgesteld. Op basis van het stedebouwkundig plan kan met de voorbereidende maatregelen worden gestart. Eén van die maatregelen is de sloop van het voormalige Gak-gebouw. De kosten van de sloop zijn in het investeringsprogramma opgenomen. Daarnaast zullen in 2018 de plannen voor het Stationsgebied verder worden uitgewerkt.

  1. Overige mutaties bestaand beleid

Ook het bestaande takenpakket is tegen het licht gehouden. Op diverse onderdelen is er behoefte aan een beperkte uitbreiding van het budget. De bedragen die ermee zijn gemoeid liggen voor het merendeel onder € 100.000. Een voorbeeld hiervan is het extra budget voor het op orde brengen van het vastgoed-beheer en een budget voor het beheer van de Egelshoek.

  1. Autonome ontwikkelingen < € 150.000 en de herberekening van de loonsom

In de Kadernota 2017 zijn de autonome ontwikkelingen > € 150.000 verwerkt. In deze begroting zijn ook de kleinere autonome ontwikkelingen meegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingen die verband houden met verbonden partijen, zoals de wijziging van de begroting van de regio Gooi- en Vechtstreek en de extra onderhoudskosten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de toename van het aantal woningen. Daarnaast is de loonsom herberekend en is de daarmee samenhangende stelpost afgeraamd. Het betreft bijstellingen die gewoontegetrouw bij de begroting worden meegenomen

  1. Overige mutaties

Onder deze noemer valt het financiële effect van de herberekening van de kapitaallasten en van het nieuwe investeringsprogramma. Verder zijn de lasten van de moties en amendementen verwerkt.
Het investeringsprogramma bevat naast de gebruikelijke investeringen in de openbare ruimte (wegen, water, groen, riolering) enkele nieuwe posten, zoals de investering in de Kerkbrink.

In hoofdstuk 7.2 in deze begroting zijn alle mutaties ten opzichte van de Kadernota uitgebreid toegelicht.