Bestuur

Veilige stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

€ 10.632

4,1%

€ 250

0,1%

Opgave van de stad

Onder het thema Veilige stad vallen de onderwerpen: veiligheidsgevoel en brandveilig leven.

Veiligheidsgevoel: We hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier invloed op, onder andere inwoners zelf. Verreweg het grootste deel van de opgeloste misdrijven realiseert de politie dankzij (heterdaad) meldingen van burgers. Talloze delicten worden dankzij het ingrijpen van burgers voorkomen. Om het contact tussen de gemeente en inwoners op het gebied van veiligheid te onderhouden is er een stevige verbinding nodig tussen veiligheid en buurtgericht werken.

Het gevoel van veiligheid in Hilversum moet toenemen. We willen de leefbaarheid verbeteren door buurtgericht te werken en te investeren in een veilige woonomgeving waar inwoners zich veilig voelen. In 2018 richten we ons op drie speerpunten: ondermijning, jeugdoverlast en drugsoverlast.

Ondermijning speelt een belangrijke rol binnen Hilversum. Ondermijning is waar de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld om zo wet- en regelgeving te ondermijnen. Op basis van een onderzoeksrapport van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben we voor het thema ondermijning drie prioriteiten bepaald; spilfiguren, witwassen en drugs.

Jeugdoverlast blijft hoog op onze prioriteitenlijst staan. Onder de noemer ‘voorkomen is beter dan genezen’ zetten we steeds meer in op preventie om aan de voorkant van de jeugdzorgketen te komen. Zorg en veiligheid zijn immers nauw met elkaar verbonden. We willen dit doel bereiken via de inzet van middelen zoals de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), de Top-X (aanpak van het Veiligheidshuis), de Groepsscan (middel van Politie) en inzet van gemeentelijke jeugdboa’s.

Het veiligheidsdomein raakt bij sommige thema’s direct de zorgtaken van de gemeente. Dit is het geval bij: overlastgevende multi probleem huishoudens (MPH), radicalisering, huiselijk geweld, nazorg van ex-gedetineerden, en psychisch kwetsbaren die overlast veroorzaken en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Verder zet de gemeente Hilversum cameratoezicht in op plekken waar dit echt nodig is. De beelden worden zoveel mogelijk live bekeken, zodat als dat nodig is, de politie direct actie kan ondernemen. In 2018 maken we meer gebruik van de wettelijke verruiming van bevoegdheden rond gemeentelijk cameratoezicht. Daarnaast werkt Hilversum intensief samen met diverse interne en externe partners en zet de gemeente andere flankerende maatregelen in om jeugdoverlast te voorkomen. Zo werkt de gemeente met de PlusMinMee methode. Met deze methode brengen wij een jeugdgroep in kaart: wie zijn de meelopers binnen de groep?, wie zijn de negatieve kopstukken? en wie zijn de positieve kopstukken van de groep? Daarnaast werken wij met jeugdboa’s (handhavers met de specialisatie jeugd).

Brandveilig leven: Het onderdeel ‘Brandveilig Leven’ heeft als doel de burger bewust te maken van de risico’s van brand. Via voorlichtingen leren Hilversummers een brand te voorkomen. Van groot belang is dat er meer aandacht komt voor mensen die minder zelfredzaam zijn, zoals ouderen en mensen met een beperking. Deze opgave pakt de brandweer op samen met de andere organisaties en instellingen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten.

Verbonden partij(en) partijen op dit thema: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken de zeven gemeenten in de regio samen aan de veiligheid met de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie. De Veiligheidsregio heeft als taak het bestrijden van gemeentelijke rampen (gemeentelijke bevolkingszorg), het beheersen van multidisciplinaire crises, de brandweerzorg en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio houdt daarnaast de gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Uit de jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de Veiligheidsregio bleek een begrotingstekort. De deelnemende gemeenten hebben dit tekort met een extra structurele bijdrage opgelost. Dit betekent ook voor de gemeente Hilversum aanzienlijk toenemende kosten. Daarom heeft het college in januari 2017 al een brief geschreven naar de Veiligheidsregio, waarin het algemeen bestuur wordt gevraagd forse besparingen te realiseren. De Veiligheidsregio heeft echter de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigen; ruim drie maal meer dan het landelijk gemiddelde percentage. Het is daarom nog maar de vraag of substantiële bezuinigingen mogelijk zijn. Deze bezuinigingen en nieuwe wettelijke taken waarbij geen rijksmiddelen worden toegekend, zorgen ervoor dat de (financiële) druk op de organisatie toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat voor gewenste nieuwe ontwikkelingen, innovaties of onvoorziene uitgaven vrijwel altijd een extra investering vanuit de gemeenten wordt gevraagd, om te voorkomen dat er getornd wordt aan de basisbrandweerzorg en wettelijk verplichte taken.

Ambities