Toelichting op de wijzigingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Saldo
2018

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Oorspronkelijke begroting 2017 - 2020

234.332

-234.591

-259

-830

-3.732

-361

Raadsbesluiten

2.044

-3.932

-1.888

-2.595

-10.474

-2.793

Kadernota

10.441

-6.463

3.978

3.927

11.492

2.991

Reeds vastgestelde besluiten

12.485

-10.395

2.090

1.332

1.018

198

Raadsbesluit

30

0

30

0

0

0

Autonome ontwikkelingen

4.936

-7.208

-2.273

-2.156

-1.507

-4.062

Actualisatie investeringsplan

-815

330

-485

342

644

688

Actualisatie bestaand beleid

9.567

-9.604

-37

557

503

208

Moties en amendementen

476

0

476

159

159

159

Wijziging Begroting 2018-2021

14.194

-16.482

-2.289

-1.098

-201

-3.007

Totale wijziging

26.679

-26.877

-199

234

817

-2.809

Oorspronkelijke begroting 2018-2021

261.011

-261.468

-457

-596

-2.915

-3.170

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Saldo
2018

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Septembercirculaire 2016

-1.106

-742

-1.848

-2.555

-2.756

-2.756

Hilversums Restauratiefonds

-45

0

-45

-45

-45

-45

herinrichting Arenapark Oostzijde

8

0

8

8

8

8

Actualisatie grondexploitaties 2017. Raad 10 mei 2017

2.087

-2.090

-3

-3

-7.681

0

Doorontwikkeling Sociaal Plein/WINST

1.100

-1.100

0

0

0

0

Totaal Raadsbesluiten

2.044

-3.932

-1.888

-2.595

-10.474

-2.793

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Saldo
2018

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Aanpassinge financieel beleid

4.355

-3.355

1.000

1.000

8.241

880

Autonome ontwikkelingen

730

-1.000

-270

-395

355

280

Bekende ontwikkelingen (op (Ster)programma's)

835

150

985

725

625

525

Knelpunten organisatie

760

0

760

980

820

-130

Overige financiele ontwikkelingen

1.285

-700

585

460

385

360

Reeds bekend bij de Raad

1.856

-938

918

1.157

1.066

1.076

Rekeningresultaat 2016

620

-620

0

0

0

0

Totaal Kadernota

10.441

-6.463

3.978

3.927

11.492

2.991

Toelichting op begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Saldo
2018

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Raadsbesluit

Detailhandelskader

30

0

30

0

0

0

In het raadsvoorstel over de detailhandelskader is ingestemd met een begrotingswijziging van € 30.000 in 2017 en 2018. Dit budget is beschikbaar voor de inzet van een accountmanager voor het randgebied rond Centrum en De Gijsbrecht.

Totaal Raadsbesluit

30

0

30

0

0

0

Autonome ontwikkelingen

01 Meicirculaire 2017

1.535

-4.691

-3.156

-3.685

-3.769

-4.260

Via raadsinformatiebrief 2017-50 bent u geïnformeerd over de financiële effecten van de Meicirculaire 2017. De ramingen van de algemene uitkering voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn aangepast aan de verwachtingen van de Rijksuitgaven in de periode 2018-2021. Dit gaat op basis van het principe “samen de trap op en af”. Meer rijksuitgaven betekent meer geld voor het gemeentefonds, minder rijksuitgaven betekent minder geld voor het gemeentefonds. Voor de komende jaren is er meer geld te verdelen. Dit is vooral het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor de gestegen pensioenpremies ABP. Daarnaast zijn er mutaties in de aantallen van de verdeelmaatstaven van Hilversum. De maatstaven vormen de basis van de verdeling van het gemeentefonds. Daarnaast worden hogere integratie- en decentralisatie uitkeringen ontvangen, met name als gevolg van prijsontwikkelingen. De corresponderende mutaties voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn rechtstreeks verwerkt in deze begroting.

02 Circulaires 2016 aanvulling jaarschijf 2021

0

0

0

0

0

-1.005

De mutaties uit zowel de september- als de decembercirculaire 2016 waren verwerkt tot en met 2020 (oude meerjarenbegroting 2017-2020). Met deze mutatie sluit de raming 2021 weer aan op de stand vanuit de meicirculaire 2017.

03 Ontwikkeling BUIG

2.000

-2.000

0

0

0

0

In de huidige meerjarenraming zijn de lasten en de baten ten aanzien van de BUIG niet correct verwerkt. De meerjarige saldi blijven ongewijzigd (2018: € 2.000.000, 2019: € 1.000.000 en 2020: nihil). Dit betreft derhalve een technische wijziging waarbij de lasten én de baten met € 2.000.000 worden opgehoogd.

04 Vrijval stelpost autonome en nominale ontwikkelingen

-1.725

0

-1.725

-1.725

-1.725

-1.725

In de meerjarenraming is jaarlijks een stelpost opgenomen voor autonome en nominale ontwikkelingen. Bij de kadernota is de helft van de post autonome ontwikkelingen vrijgevallen. Het restant van € 425.000 is beschikbaar voor de ontwikkelingen in de begroting 2018. Daarnaast valt in deze begroting de stelpost (€ 1.300.000) voor nominale ontwikkelingen vrij.

05 Loonsomontwikkeling 2018

1.640

0

1.640

1.748

1.744

1.744

De berekening van de loonsom is gebaseerd op het in juli 2017 gesloten principeakkoord over de nieuwe Cao Gemeenten (looptijd 1 mei 2017 tot 1 januari 2019) en de afspraken voor de pensioenpremie in 2018. Dit leidt tot een loonstijging van 3,25%.

06 Grondexploitaties correctie jaarschijf 2020

0

0

0

0

1.288

0

Het raadsvoorstel actualisatie grondexploitaties en de bijbehorende begrotingswijziging bevatte een fout. In plaats van in het raadsvoorstel de winstmutatie (=toename)  op te nemen is de volledige, op basis van de actualisatie, bijgestelde winst Anna’s Hoeve verwerkt (7.681.000). De toename was echter 6.393.000. De winst, die in 2020 valt, zal dus met 1.288.000 moeten worden afgeraamd (=nadeel).

07 Leges Monnikenberg

0

0

0

600

0

0

In december 2016 zijn de bouwleges 2016 door vertraging in het Masterplan Monnikenberg met € 1.900.000 verlaagd. Op dit moment loopt een bestemmingsplanprocedure om deze gedeeltelijk te herzien. Bij het opstellen van de Kadernota 2017 was de verwachting dat de bouwleges in 2018 en 2019 binnen zouden komen. Ondertussen zijn in 2017 al leges ontvangen ter hoogte van € 600.000. De raming 2019 wordt hiervoor bijgesteld.

08 Trappenbergschool

-468

0

-468

232

12

12

In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2017 is er van uit gegaan dat de Trappenbergschool in 2018 in gebruik zou worden genomen (lasten voor ons € 468.000 structureel) en dat de verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds door het hogere aantal leerlingen speciaal onderwijs (baten € 232.000) vanaf 2019 opgenomen kon worden. Omdat de realisatie is vertraagd, wordt ervan uitgegaan dat de lasten met ingang van 2019 in de begroting moeten worden opgenomen en dat de baten vanuit de algemene uitkering vanaf 2020 gerealiseerd kunnen worden. Daar komt bij dat deze baten € 12.000 lager uitvallen als gevolg van mutaties in het verwachte aantal leerlingen.

09 Implementatie omgevingswet

367

0

367

-333

0

0

In 2016 is voor de gemeentelijke begroting 2017  € 1 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit is gelijkelijk verdeeld over 2017, 2018 en 2019. Een eerste nadere onderbouwing van het budget is nu voorhanden. Wel is er nog steeds sprake van veel onzekerheden in het landelijk implementatietraject. Voor 2018 is een extra bedrag benodigd van € 367.000 (budget is dan in totaliteit € 700.000). Als dekking wordt voorgesteld het budget 2019 (€ 333.000) af te ramen. Het budget is benodigd voor inhuur (op reguliere taken die eigen werknemers niet meer kunnen doen omdat ze werken aan de Omgevingswet) en het uitvoeren van pilots. De veronderstelling is dat ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2018 betere informatie voorhanden is en zal een nieuwe raming ingebracht worden.

10 Areaaluitbreidingen

206

0

206

181

181

181

In verband met areaaluitbreidingen moeten budgetten voor beheer en onderhoud (riolering, openbare verlichting, bestratingen, vegen, legen afvalbakken e.d.) in 2018 met  € 206.000 verhoogd worden en structureel met € 181.000. De grootste afwijkingen betreffen de uitbreiding van de markt (€ 85.000), Villa Industria (€ 33.000), Egelshoek (€ 30.000) en Arenapark (€ 18.000). Voor het beheer van het GAK gebouw is alleen in 2018 een budget van € 25.000 opgenomen omdat de definitieve bestemming nog niet bekend is.

11 Begroting 2018 Regio Gooi- en Vechtstreek

393

-316

77

77

77

77

Van de regio Gooi en Vechtstreek is de begroting 2018 ontvangen. Hilversum draagt € 77.000 meer bij aan de Regio. De stijging betreft met name loon- en prijsstijging (1,5% resp. 1%). In de vergadering van 5 juli 2017 is deze begroting aan de raad ter kennisname aangeboden.

12 Begroting 2018 Gooi- en Vechtstreek aanvulling veilig thuis

145

0

145

173

173

173

In de raad van 5 juli 2017 is de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek ter kennisname aangeboden. Hierin is gemeld dat het effect op de exploitatie van Hilversum vanaf 2018 ten opzichte van 2017 € 77.000 nadelig is. Het nadeel op de begroting van de gemeente is echter hoger, omdat de wijziging m.b.t. veilig thuis (raadsvoorstel 1 november 2016) vooralsnog alleen verwerkt is voor het jaar 2017. Voor de jaren 2018 en verder worden de kosten nu verwerkt in de begroting 2018.

13 Organisatie verkiezingen Tweede Kamer

0

0

0

0

0

140

Voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen is in 2021 een bedrag van € 140.000 nodig.

14 Indexatie contract SBS-Tomin

121

0

121

0

0

0

De prijzen voor het onderhoud, uitgevoerd door SBS-Tomingroep worden jaarlijks, conform het bestek, bijgesteld op basis van het CROW indexeringscijfer. Voor 2018 is dit 1,5%. De begroting is in 2017 bewust niet meerjarig doorgevoerd in verband met het opnieuw aan te besteden bestek. De aanbesteding is met een jaar uitgesteld en daarom lijkt de index nu 3% te zijn. In afwachting van de aanbesteding is ook dit jaar de indexering alleen voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen.

15 Parkeren

70

-115

-45

-45

-115

-115

De inkomsten van de parkeermeterplaatsen zijn structureel € 150.000 hoger, echter de inkomsten uit fiscale parkeerheffingen zijn structureel € 35.000 lager. Door digitalisering van parkeervergunningen is de handelingstijd bij het controleren toegenomen. Het aantal gecontroleerde voertuigen per uur ligt hierdoor lager. Daarnaast neemt het belparkeren toe en daardoor het aantal boetes af. Per saldo resteert een voordeel van € 115.000 aan inkomsten. Daarnaast is, conform de door de raad op 7 juni 2017 vastgesteld parkeernota, in zowel 2018 als 2019 een budget van € 70.000 opgenomen voor investeringen in buurten waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Het resterende voordeel is dekking voor uitbreiding van formatie (zie hiervoor ‘Formatie installaties openbare ruimte’), de hogere lasten als gevolg van de loonsomontwikkeling (onderdeel van de totale loonsomontwikkeling) en de hogere kapitaallasten door extra investeringen.

16 Dividend Vitens

0

-108

-108

0

0

0

Het voordeel heeft betrekking op een positieve winstprognose van Vitens over 2017, die hoger uitvalt dan begroot. Dit bedrag wordt in 2018 uitgekeerd en verantwoord.

17 Werving en selectie

100

0

100

75

50

50

De mobiliteit van het personeel binnen de gemeente Hilversum is twee keer zo groot als voorheen. Daardoor wordt vaker geworven via bemiddelingsbureaus, wat extra uitgaven met zich mee brengt. In 2018 is hiervoor een extra budget van € 100.000 nodig. In de jaren daarna kan dit budget geleidelijk verlaagd worden naar € 50.000 in 2020 en verder. Dit is mogelijk door een scherpere prijsstelling via aanbesteding en verbeteringen binnen de organisatie.

18 MOB terrein

32

61

93

93

93

93

In 2016 is het MOB terrein door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan Hilversum. Hierdoor komen de pachtinkomsten te vervallen, maar komen er andere huurinkomsten binnen. Deze zijn lager en daardoor ontstaat een nadeel van € 61.000. Tevens zal de gemeente kosten maken voor OZB, beveiliging van het terrein en leegstandsbeheer. Deze lasten zijn per saldo € 32.000.

19a College wachtgelden

62

0

62

55

55

0

De wachtgeldverplichting voor het college is geactualiseerd naar de situatie per 1 augustus 2017.

19b college uitbreiding formatie en loonsomontwikkeling

85

0

85

128

128

128

Met ingang van de nieuwe collegeperiode wordt het aantal wethouders uitgebreid naar vijf (toename 0,9 fte). Het budget is tevens aangepast met de loonsomontwikkeling.

20 Milieukosten OFGV verbreding A27

78

0

78

0

0

0

In 2017 start Rijkswaterstaat met de verbreding van de A27. Door het realiseren van nieuwe af- en toeritten moet veel zand verplaatst worden. Als gemeente zijn wij verplicht om deze grond te controleren. Deze taak heeft de gemeente Hilversum uitbesteed aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV). In de vergoeding die wij aan de OFGV betalen wordt uitgegaan van ongeveer 20 meldingen en controles. Door de verbreding van de A27 zullen er echter veel meer, schatting is 100 controles, moeten plaatsvinden die niet in het standaardpakket zitten. De extra kosten hiervoor bedragen € 78.000. Deze kosten zijn niet op Rijkswaterstaat te verhalen. Het is een wettelijke taak voor de gemeente waar de werkzaamheden plaatsvinden.

21 Terugdraaien inverdieneffect "in control statement"

0

0

0

75

150

225

Bij de kadernota zijn vanwege de veranderende wetgeving, waarbij het college een “ïn control statement” moet afgeven, 2,5 fte toegevoegd aan de formatie. Gelijktijdig is er een inverdieneffect opgenomen met de gedachte dat de extra werkzaamheden die “in control” met zich meebrengen in de rest van de financiële keten weer terug verdiend gaat worden. Twee ontwikkelingen werpen hier nu een ander licht op. Allereerst wordt ons steeds duidelijker dat de extra controls tot gevolg hebben dat de accountant op haar beurt weer meer vraagt en toetst teneinde een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven. Ook bij de accountant is de regelgeving veel scherper en gedetailleerder geworden en dat merken wij in de uren voor tussentijdse controles en de jaarrekening. Ten tweede hebben we een nieuw financieel beleid ontworpen waarbij de doelstelling is om financieel gezien scherper aan de wind te varen (meer grip op de geldstromen en een grotere financiële keuzevrijheid, en minder kosten naar de toekomst). Dit nieuwe financiële beleid gaat meer inzet van de financiële mensen vragen. Het is niet aannemelijk dat met een gelijk blijvend aantal fte zowel de “in control statement” als het nieuwe financiële beleid succesvol kan worden geïmplementeerd. Met deze wijziging wordt het inverdieneffect dus weer weggeboekt.

22 Asbest verwijderen (ATC)

74

0

74

0

0

0

In het investeringsprogramma was een post opgenomen voor jaar 2018 voor asbestverwijdering Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Het is echter niet toegestaan asbestverwijdering vanuit de kredieten te financieren en vervolgens te activeren. De lasten worden daarom begroot in de exploitatie

23 Wijziging systematiek waardering onroerende zaakbelasting

60

0

60

0

0

0

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Zij kan dwingende besluiten opleggen. Recent heeft zij het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar (uiterlijk 1 januari 2022) alle gemeenten de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit sluit beter aan bij de door de overheid ingerichte basisregistraties (BAG). De waardering in Hilversum gebeurt nu nog op basis van inhoud. Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen, zal in 2017 een plan van aanpak opgesteld worden. Voor een eerste aanzet voor de omzetting in 2018 wordt nu budget aangevraagd. Na het opstellen van het plan van aanpak zal duidelijk zijn of aanvullende middelen nodig zijn. Indien dit het geval is, volgt aanmelding bij de Kadernota 2018.

24 Opbrengsten en afdrachten leges

75

-133

-58

19

-30

35

Op basis van het historisch verloop is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren diensten, waarvoor leges geheven worden. De grootste wijzigingen betreffen de uitgifte van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Deze mutaties leiden tot aanpassing van zowel de opbrengsten leges als de lasten voortvloeiend uit de hiermee samenhangede afdrachten.

25 Extern juridisch advies

50

0

50

50

50

50

Het komt steeds vaker voor dat wij extern juridisch advies moeten inhuren voor specifieke vakgebieden. Het gaat hier veelal om contra expertise én om complexe zaken zoals bijvoorbeeld ‘Egelshoek’ en ‘Q-park’. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Gemiddeld is hier jaarlijks € 50.000 voor nodig.

26 Accountantskosten

50

0

50

0

0

0

De regelgeving waaraan de accountant moet voldoen, is aangescherpt. Dat merken we doordat de accountantscontrole dieper op zaken ingaat en meer details wil weten. Hierdoor duurt de controle in tijd langer en zijn de kosten hoger.

27 Economic Board Utrecht (EBU)

45

0

45

45

45

45

Tot op heden hebben we een gereduceerd tarief van € 0,50 per inwoner betaald voor de Economic Board Utrecht (EBU). We kunnen er inmiddels niet meer omheen om het volledige tarief van € 1 per inwoner bij te dragen. Dit betekent een stijging van de bijdrage met € 45.000.

28 Detachering begraafplaatsen

-178

178

0

0

0

0

Vanaf 1-8-2016 is het beheer en exploitatie van de begraafplaatsen overgeheveld naar de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. Vanuit de gemeente is personeel gedetacheerd bij de Stichting. Als gevolg van het pensioen van een tweetal medewerkers en het niet meer inzetbaar zijn van een derde medewerker wordt de opbrengst uit detachering lager. Daarnaast dalen de personeelslasten met hetzelfde bedrag.

Totaal Autonome ontwikkelingen

4.818

-7.124

-2.307

-2.237

-1.593

-4.152

Actualisatie investeringsplan

29 Kapitaallasten 2018

-815

330

-485

342

644

688

Deze begrotingswijziging betreft de nieuwe ramingen van rente en kapitaallasten voor 2018.

Totaal Actualisatie investeringsplan

-815

330

-485

342

644

688

Actualisatie bestaand beleid

30 Financieel beleid: uitwerking

5.574

-5.908

-334

206

261

417

In de raad van 12 juli 2017 is de financiële verordening gemeente Hilversum vastgesteld. In het voorstel stonden de financiële effecten beschreven, die in de Kadernota 2017 als stelposten zijn opgenomen. Dit waren schattingen, die bij de begroting 2018 grotendeels zijn uitgewerkt. Ten opzichte van deze eerste schatting zijn diverse afwijkingen ontstaan. Het structurele effect van het doorvoeren van de maatregelen uit het nieuwe financieel beleid bedraagt circa €100.000 nadeel en komt doordat het verwachte structurele positieve effect op de kapitaallasten lager uitvielen. In het raadsvoorstel was aangegeven dat de maatregelen uit het financieel beleid circa €1,5 miljoen structureel kost, dit komt nu uit op circa €1,6 miljoen structureel. Daarnaast zijn er over de jaren 2018 t/m 2021 ook incidentele afwijkingen. Het incidentele effect over de jaren 2018 t/m 2021 is per saldo circa €180.000 nadelig. Dit bestaat uit een voordeel (circa €480.000) doordat de afwaarderingen lager uitvielen, een nadeel doordat het verwachte positieve effect van het later starten met afschrijven lager uitviel (circa €420.000) en een nadeel doordat aanvullende budgetten (circa 260.000) in de exploitatie moesten worden opgenomen voor vervanging van bomen. De enige maatregel uit het nieuw financieel beleid welke nog als stelpost is verwerkt in de begroting is het doorvoeren van restwaarde bij gebouwen. Dit zal een positief effect hebben op de kapitaallasten maar kan pas in de loop van 2018 worden verwerkt.

31a Lokale heffingen: rioolheffing

-842

41

-801

-304

-304

-304

In de paragraaf lokale heffingen vindt u de onderbouwing van het tarief van de rioolheffing. We mogen meer kosten in het tarief opnemen dan we voorheen deden, maar ook de reeds toegerekende lasten zijn gestegen. Deze stijging is vooral het gevolg van de actualisatie van het financiële beleid. Voor een bedrag van € 429.000 zijn er in 2018 incidenteel lasten opgenomen voor afwaarderingen van activa kleiner dan € 50.000. Ook de personeelslasten en de overhead stijgen met € 371.000 (afschaffen VAT). In plaats van deze lasten via de investeringen te verrekenen, drukken ze nu rechtstreeks op de exploitatie van de riolering (en worden niet over 75 jaren uitgespreid). Met deze extra lasten was in de Kadernota 2017 rekening gehouden zo ook met extra opbrengsten ad € 200.000 voor rioolheffing. In deze begroting verwerken wij de aanvullende mutaties: de dekking uit de egalisatievoorziening (842.000V) en de correctie van de te innen rioolheffing (44.000N). In 2018 is de onttrekking groter dan in de jaren erna door de hoge incidentele lasten in 2018.

31b Lokale heffingen: afvalstoffenheffing

76

256

332

300

278

256

In de paragraaf lokale heffing vindt u de onderbouwing voor het tarief van de afvalstoffenheffing. We mogen meer kosten in het tarief opnemen dan we voorheen deden. Dit levert een voordeel op van 168.000. Ten opzichte van het geraamde voordeel van € 500.000 in de Kadernota 2017 betekent dit een nadeel van € 332.000 in 2018.

31c Lokale heffingen: marktgelden

0

-64

-64

-83

-102

-121

Het tarief van de marktgelden is in de basis 100% kostendekkend gemaakt. Omdat dit een te hoge stijging van het tarief betekent, is gekozen voor een ingroeimodel. In de paragraaf lokale heffingen zijn de details over de toe te rekenen kosten terug te vinden.

31d Lokale heffingen: OZB inflatieaanpassing

0

95

95

97

98

-307

De Onroerend Zaak Belasting (OZB) opbrengst is aangepast met het inflatiepercentage van 1,5%. Omdat in de meerjarenraming rekening was gehouden met een inflatiepercentage van 2% ontstaat een nadeel.

32 Houdbaarheidsopgave en reserve transitie personeel

-75

-50

-125

0

0

0

In de Kadernota 2017 is aangegeven dat het verder realiseren van bezuinigingen op de formatie niet meer mogelijk is en is de opdracht om de formatie nog met 8 fte’s te verlagen geschrapt. Dit heeft lagere frictiekosten tot gevolg. De storting in de reserve transitie personeel, die in 2018 geraamd was op € 250.000, kan verlaagd worden naar € 125.000. Tevens zijn de nog uit de houdbaarheidsopgave resterende lasten van € 50.000 in de begroting en meerjarenraming opgenomen alsmede de onttrekking uit de reserve ter dekking hiervan.

33 Formatie team Projecten

118

0

118

77

37

37

Vanuit het team projecten is een planmatige procesbegeleider nodig (1 fte) voor een periode van maximaal 2 jaar. De procesbegeleider gaat initiatieven, die vanuit het programma buurten worden opgehaald, oppakken en door de organisatie heen begeleiden om zo het gewenste resultaat te realiseren. Hierbij gaat het om werken ‘van buiten naar binnen’. Deze manier van werken is relatief nieuw en daarvoor hebben we nog geen standaard werkwijze. Dit vraagt om een andere aanpak én om specifieke kennis en vaardigheden. Voor het einde van het eerste jaar wordt geëvalueerd of de gestelde doelen al zijn behaald en/of het wenselijk is de inzet met nog een jaar te verlengen. Daarnaast is door het grote aantal projecten (rond de 40) behoefte aan een uitbreiding van de projectondersteuning  (0,58 fte). Projectondersteuners nemen de projectleiders (onder andere administratief) werk uit handen waardoor zij efficiënter kunnen werken.

34 Formatie installaties openbare ruimte

101

0

101

101

101

101

Het werk op de werf is toegenomen door uitbreiding Anna's Hoeve, Villa Industria, De Amaliatunnel, urinoirs Groest, extra werk voor de Markt, evenementen en door de uitbreiding van het gebied betaald parkeren. Daarvoor zijn 2 fte extra nodig bij het team Vastgoed en Installaties.

35 Digitalisering analoge bestanden (tranche 2)

100

0

100

0

0

0

In de 2e helft 2017 vindt de 1e tranche plaats van het digitaliseren van de analoge dossiers. Daarmee voldoen we aan het door het College genomen Vervangingsbesluit en het Informatieveiligheidsbeleid. Ook kan op deze manier volledig digitaal gewerkt worden en conform de vereisten van zaakgericht werken. Tenslotte is de beschikbaarheid richting samenleving gegarandeerd door het tijdig en conform vereisten overdragen van de noodzakelijke dossiers aan het gemeentearchief. Deze tweede en daarmee laatste tranche is nodig om de laatste 120 m1 analoog archief te digitaliseren. De kosten omvatten de kosten voor het scanklaar maken, de digitalisering, controle, het opvoeren van de digitale bestanden in de daarvoor bestemde applicaties en de vernietiging van de analoge bestanden. De voorbewerking van de analoge dossiers wordt door de eigen organisatie opgepakt. De raming van € 100.000 is inclusief de kosten van begeleiding.

36 Duurzaamheid Challenge H100

75

0

75

0

0

0

Voor een duurzaam Hilversum met een reductie van 100 kiloton CO2 in 2020 is samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers noodzakelijk. Om aan de 100 kiloton te komen is het nodig om alle partijen bij de energietransitie te betrekken en uit te dagen. Daarom willen we in 2017 en 2018  een challenge, de H100, organiseren en een aan de challenge gekoppeld groot duurzaamheidsevent. De challenge bestaat uit een crossmediale oproep, een prijsvraag en een uitreiking met prijzengeld. Op het duurzaamheidsevent worden de deelnemers en de prijswinnaars bekend gemaakt.

37 Werkpakket SBS

-74

0

-74

-74

-74

-74

De 5 medewerkers die eerst gedetacheerd waren bij SBS/Tomingroep en later weer teruggehaald zijn door de gemeente, zijn in 2018 allen met pensioen. Het werk dat door hen werd uitgevoerd, wordt vanaf 2018 volledig uitgevoerd door SBS/Tomin. De totale loonsom (€ 224.000) vervalt en er wordt € 150.000 opgenomen, zodat de gemeente SBS het werk kan laten uitvoeren.

38 Project Basis op Orde vastgoed

65

0

65

15

15

15

In de raad van 7 juni 2017 is een amendement aangenomen om vaart te maken met het op orde brengen van de basis voor het vastgoedbeheer. Om hieraan te kunnen voldoen is de inhuur van een vastgoed specialist in 2018 noodzakelijk (éénmalig € 50.000). Daarnaast is een ander vastgoedbeheersysteem nodig. Het huidige systeem is niet gebruiksvriendelijk en sluit niet aan op de behoefte. De intentie is om een systeem te leasen in plaats van een systeem aan te kopen (jaarlijks € 15.000).

39 Voorbereidingsbudget Kerkbrink en vrijval stelpost investeringen

-63

0

-63

-160

-207

-207

In de meerjarenbegroting 2018 en verder was een structurele stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit de investeringen Emmastraat en Kerkbrink. De investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma. Voor het project Kerkbrink is een voorbereidingsbudget gewenst voor planvorming en ontwerp openbare ruimte. Hiervoor is € 150.000 in 2018 en € 50.000 in 2019 opgenomen. het restant van de stelpost kan vrijvallen.

40 Big Data

60

0

60

60

60

60

Om uiteindelijk aan allerlei digitale initiateven – zoals buurtpeilingen, wijkanalyses, monitoren buurt initiatieven, smart city - mee te kunnen doen hebben we een platform nodig dat ons in staat stelt om data van en naar de buitenwereld te zenden. Dit ontwikkelen we niet zelf maar kopen we in bij een samenwerkingsverband met drie partijen die dit aanbieden. In eerste instantie voor 1 of 2 jaar, daarna langduriger. De kosten hiervan schatten we in op 60.000 euro per jaar.

41 Beplanting Raadhuis

53

0

53

53

53

53

Bij de behandeling van de begroting 2015 heeft de Raad een amendement aangenomen dat er ten onrechte bezuinigd was op de beplanting rond het Raadhuis. Het Raadhuis zou in bedachte stijl moeten worden gehouden. Incidenteel zijn in jaren 2015 tot en met 2017 daarvoor budgetten geraamd (€ 53.000). Om deze stijl te handhaven moet vanaf 2018 een structureel budget in de begroting opgenomen worden.

42 Formatie uitbreiding Egelshoek (0,6 fte)

51

0

51

51

51

51

Voor het in beheer nemen van de voorzieningen Egelshoek is extra formatie (0,6 fte) nodig. Het team Vastgoed & Installaties is hiervoor structureel uitgebreid.

43 Formatie Persoons Gerichte Aanpak (PGA)

50

0

50

50

50

50

In Hilversum wordt al vele jaren gewerkt aan de Persoons Gerichte Aanpak (PGA) van overlastgevende personen. Denk daarbij aan verwarde personen, overlastgevende jeugd en woninginbrekers die te licht zijn voor het Veiligheidshuis. Doel is het voorkomen dat kwetsbare mensen in de criminaliteit verzeild raken en of ernstige overlast veroorzaken. Binnen de PGA is er behoefte aan een nieuwe functie van de PGA-Expert, met een adviserende, coachende en verbindende insteek en werkwijze. Momenteel wordt deze functie deels vormgegeven door een ingehuurde expert op dit gebied. Vanwege de gebleken meerwaarde wordt hierbij voorgesteld deze functie structureel te maken.

44 Schoolplein Schuttersweg

50

0

50

0

0

0

Op 9 november 2016 heeft de raad de Motie 16/93 aangenomen, waarin gevraagd is om het buurtinitiatief Samen Spelen financieel te ondersteunen bij het opnieuw inrichten en openbaar gebruiken van het schoolplein en aangrenzende plantsoen nabij de Elckerlycschool aan de Schuttersweg.

45 Integrale ketenaanpak jeugdoverlast

45

0

45

45

45

45

Op specifieke momenten is het zinnig om extra activiteiten te organiseren voor de jeugd. Dit doen we om de eerder veroorzaakte onrust door de jeugd te verminderen (openstelling buurthuis, sport, jeugdboa’s, initiatieven moskee en bewoners, etc). We hebben dit in 2017 bijvoorbeeld gedaan tijdens de Ramadan. Dit is een succes en daarom stellen we voor om deze inzet structureel te maken.

46 Formatie Ibabs applicatiebeheerder

36

0

36

36

36

36

Ibabs is twee jaar geleden geïntroduceerd om de besluitvorming van Raad en College digitaal te maken. Het succes van Ibabs heeft ertoe geleid dat inmiddels de hele organisatie voor haar documentenstroom en vergaderingen is overgegaan op Ibabs. De handelingen die nodig zijn om Ibabs in te richten, te onderhouden en iedereen de juiste autorisaties te geven worden uitgevoerd door Bestuursondersteuning. Hierdoor komen zij uren tekort voor hun eigen advisering en toetsing. Daarom wordt al twee jaar ingehuurd om de kwaliteit van de besluitvorming op hetzelfde niveau te houden. Voorgesteld wordt om de inhuur om te zetten in vaste formatie (0,6 fte) en de begroting structureel met € 36.000 te verhogen.

47 Algemene Reserves mutaties

3.501

-3.501

0

0

0

0

De gemeente Hilversum heeft twee algemene reserves, de zogenaamde algemene reserve 'gebonden' en algemene reserve 'ongebonden'. De term 'gebonden’  betekent dat de rente, die deze reserve genereert, als bate ten gunste van de exploitatie komt. Met ingang van 2017 is nieuwe BBV-wetgeving van kracht en is het toerekenen van rente over het eigen vermogen vervallen. Met andere woorden: deze reserve genereert geen rente meer. Daardoor is het onderscheid tussen deze twee reserves verdwenen. Voorstel is om het saldo (€ 3.501.000) van de algemene reserve ongebonden toe te voegen aan de algemene reserve gebonden. Vervolgens wordt voorgesteld de naam van laatste reserve te wijzigen in 'Algemene reserve'.

48 Overdragen decentralisatie-uitkering opvang aan de regio

662

-662

0

0

0

0

Op 10 mei heeft de raad ingestemd met het overhevelen van de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang aan de regio Gooi en Vechtstreek. Met deze wijziging worden de reserves opgeheven en de overige middelen (€ 2.516.000 MO en € 1.629.000 VO) juist verwerkt.

49 Slank en Hoogwaardig

100

-100

0

0

0

0

Het is de verwachting dat in 2018 alle verplichtingen uit de reorganisatie 'Slank & Hoogwaardig' worden afgerond. Voor deze uitgaven is dekking uit de reserve beschikbaar.

50 Zonnestraal

-50

50

0

0

0

0

Bij de behandeling van de kadernota 2016 op 6/7/2016 is Amendement A16/51 ingediend. Met dit amendement is een bestemmingsreserve “Nominatie landgoed Zonnestraal” van € 250.000 ingesteld. Bij de voorbereiding van begroting 2017 was een bestedingspatroon opgenomen over de jaarschijven 2017 en 2018 van resp. € 150.000 en € 100.000. Het bestedingstempo komt iets lager uit. Voorgesteld wordt jaarschijf 2018 te verdelen over de jaren 2018 en 2019.

51 Doorontwikkeling merk LIVE Hilversum

0

0

0

0

0

0

In 2017 hebben we het merk LIVE Hilversum geïntroduceerd. Om de verdere doorontwikkeling te waarborgen is een budget van € 50.000 nodig. Dit budget hebben wij in deze begroting opgenomen, maar dekken dit door het verlagen van het communicatiebudget met hetzelfde bedrag.

52 Onderhoudskosten verzinkbaar toilet in het centrum

6

0

6

6

6

6

In het investeringsprogramma zijn de kosten opgenomen voor het installeren van een verzinkbaar toilet in het centrum. Ten behoeve van het beheer en onderhoud wordt € 6.000 opgenomen in de begroting.

Totaal Actualisatie bestaand beleid

9.619

-9.843

-224

476

404

114

Moties en amendementen

A17-40 Amendement zon op gemeentelijk vastgoed

40

0

40

0

0

0

In de raadsvergadering van 12 juli 2017 is een amendement ingediend om in te zetten op het versnellen van de gemeentelijke klimaatneutraaldoelen door alle gemeentelijk vastgoed binnen twee jaar vol te leggen met zonnepanelen. Daarvoor wordt een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. In aanvulling op het lopende duurzaamheidsplan wordt daarom dit jaar gestart met het uitvoeren van een technisch haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zal deels doorlopen in 2018. Het budget moet daarom over 2 jaarschijven verdeeld worden, waarvan € 40.000 in 2018. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de technische mogelijkheden is de verwachting dat de realisatie plaats kan vinden in de periode 2017 – 2020.

A17-58 Amendement verder vergroenen

100

0

100

0

0

0

In de raadsvergadering van 12 juli 2017 is een amendement ingediend en aangenomen om in te zetten op vergroening van buurten met installatie van een watertappunt. In overleg met de buurten wordt in 2017 afgestemd waar vergroening plaats kan vinden. Uitvoering van de werkzaamheden zal gezien het participatietraject plaatsvinden in 2018.

A17-59 Amendement energiescans bij scholen

56

0

56

0

0

0

Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft de Raad met amendement A17-59 een budget beschikbaar gesteld voor een versnellingsimpuls verduurzaming scholen. Het aanvullend budget is bestemd voor het kunnen uitvoeren van energiescans. De werkzaamheden lopen door naar 2018. Een deel van het budget is in 2018 nodig.

A17-77 Amendement knippen en scheren (onderhoud groen)

105

0

105

84

84

84

In de raadsvergadering van 8 november 2017 is, om het groen op een acceptabel peil te houden, een amendement aangenomen om het budget voor groenonderhoud vanaf 2018 structureel te verhogen met € 84.000. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 21.000 extra toegevoegd om achterstanden in te halen.

M17-55 Motie dotatie duurzaamheidsfonds particulieren

100

0

100

0

0

0

Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft de Raad met een motie gevraagd om het revolverend fonds maatschappelijk vastgoed in 2018 weer aan te vullen.

M17-57 Motie zorgfunctie slachtoffers mensenhandel en uitstapprogramma's

75

0

75

75

75

75

Voor de uitvoering van motie 17-57 betreffende het instellen van een zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel en het realiseren van uitstapprogramma's wordt een stelpost van € 75.000 in de begroting opgenomen. De verkenning zoals omschreven in de motie is tijdig gerealiseerd. Hier komt uit naar voren dat de aard en omvang van mensenhandel onvoldoende betrouwbaar en meetbaar is en dat een zorgcoördinator kan helpen meer zicht te krijgen. De invoer hiervan is echter afhankelijk van het beleid en tijdspad van de VNG en Commissie Lenferink. Dit najaar wordt hierover op landelijk niveau een besluit genomen. Op basis van dit besluit geven we regionaal vorm aan de zorgstructuur mensenhandel binnen het beleid 'bescherming en opvang'.

Totaal Actualisatie bestaand beleid

476

0

476

159

159

159

Overige verschillen

66

155

221

162

185

184

Totaal Begroting 2018-2021

14.194

-16.482

-2.289

-1.098

-201

-3.007