Overzicht van overhead

bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1. Personeel

21.473

21.134

20.890

19.965

2. Huisvesting & facilitair

5.022

4.865

4.865

4.865

3. ICT

2.836

2.657

2.657

2.657

4. Verbonden Partijen

0

0

0

0

5. Overig

428

428

428

428

Totaal

29.759

29.084

28.840

27.915

Toelichting bij: Overzicht van overhead

In het voorjaar 2016 zijn de financiële regels voor gemeenten gewijzigd. Eén van de nieuwe voorschriften is dat de kosten van ondersteuning van de primaire processen (overheadkosten) met ingang van de begroting 2017 centraal worden gepresenteerd in een apart overzicht en in een apart taakveld (taakveld 0.4). Dat gebeurt in dit programma Bestuur. Het doel van deze nieuwe regel is dat de raad een goed inzicht krijgt in de omvang van de overhead. Gemeenten kunnen op dit punt nu beter met elkaar vergeleken worden.

De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. In de programma’s Wonen en Leven, Zorg, Werken en Financiën en grondexploitaties zijn vanaf deze begroting geen overheadkosten meer verantwoord. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.

De overhead-budgetten nemen in de periode 2018 - 2021 af met afgerond € 1,5 mln. Dit komt met name door de doorontwikkeling van de besturingsfilosofie én de samenwerkingsorganisatie regionaal, die moeten leiden tot een bezuiniging van € 600.000 in 2021 (zie ook Kadernota 2017). Daarnaast is 2020 het laatste jaar van het project digitalisering, dat is ingezet vanuit de Rijksagenda Digitale overheid 2020. Deze budgetten zijn vanaf 2021 vervallen.

Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.